Dagvattenutredning för nytt industriområde (BREEAM)

Kommun: Botkyrka kommun

År: 2023 – 2024

Dagvattenutredning inför nybyggnation av lagerlokal med tillhörande kör-ytor. Dagvattenutredningens syfte var att utreda nuvarande situation samt vilka konsekvenser exploateringen får på avrinning, flöden, föroreningar samt recipient. Utredningen resulterade i ett förslag på hållbar dagvattenhantering genom att renande, fördröjande och (om lämpligt) infiltrerande åtgärder föreslås inom planområdets gränser. I utredningen ingick samarbete med certifieringskonsult och ytterligare utredning med avseende på miljöcertifiering enligt BREEAM Excellent.