MILJÖ

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Resultatet av miljöbedömningen redovisas i ett dokument som benämns miljökonsekvensbeskrivning.

Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som kan ha betydande påverkan på miljön. Den grundläggande regleringen finns i miljöbalkens 6 kapitel, med kompletterande bestämmelser i förordning.

Exempel på vad HYDRAB gör inom området miljö:

  • MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) – Tekniskt PM

Vi gör också:

  • Miljöprovtagning – vatten / mark
  • Kontrollprogram miljöövervakning
  • Miljötillstånd – miljöfarlig verksamhet