GRUNDVATTEN

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Kvalitén på grundvatten är viktig för att vi människor skall kunna använda grundvatten som dricksvattenresurs.

Exempel på vad HYDRAB gör inom området grundvatten:

  • Hydrogeologisk undersökning – Tekniskt PM

En hydrogeologisk undersökning används i många fall vid tillståndsprövning för bland annat bygglov. Andra situationer där denna typ av utredning behövs kan vara vid planering av nya bostadsområden eller bergtäkter.

Vi gör också:

  • Provpumpning
  • Tillståndsprocess vattenverksamhet
  • Miljöövervakning
  • Grundvattenmodellering med avseende på föroreningsspridning
  • Kontrollprogram för grundvatten
  • Grundvattennivåövervakning i realtid med larmnivåer
  • Miljöprovtagning – grundvatten
  • Konsultation om grundvattenrelaterade problem i fastigheter
  • Hydrogeologisk utredning om undantagsregeln kan tillämpas