DAGVATTEN

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Eftersom dagvattnet transporterar föroreningar är dagvattenutsläpp en källa till miljöpåverkan.

Exempel på vad HYDRAB gör inom området dagvatten:

  • Dagvattenutredning – Tekniskt PM

En dagvattenutredning används i många fall vid tillståndsprövning för bland annat bygglov. Andra situationer där denna typ av utredning behövs kan vara vid planering av nya bostads- eller industriområden.

Vi gör också:

  • Skyfallsutredning
  • Täthetskontroll av dagvattendammar
  • Flödesmodellering